wstecz

Zajęcia psychoruchowe dla dzieci z ryzykiem dysleksji (7-9 lat)

nauczyciel: Anna Baczyńska-Serocka

Zapraszamy na „zmyślne ruchy, które doskonalą umysł” (Carla Hanna Ford).


Celem zajęć jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z ryzykiem specyficznych trudności w nauce czytania i pisania. Na zajęciach wykorzystujemy wiele metod wpływających na wszechstronny rozwój dzieci. Wspomagamy proces nauki czytania. Doskonalimy umiejętność różnicowania głosek, stymulując słuch fonologiczny odpowiedzialny za naukę czytania i pisania. Usprawniamy koordynację ruchową i ćwiczymy ręce przygotowując je do czytelnego i szybkiego pisania. Uczymy się poprawnego poziomu graficznego pisma. Budujemy poczucie własnej wartości, rozwijamy świadomość własnego ciała. Uczymy uczestników radzenia sobie z emocjami i rozładowywania napięć emocjonalnych w sposób akceptowany przez otoczenie. Budujemy umiejętności komunikacji interpersonalnej w celu bezstresowego funkcjonowania w społeczeństwie. Ćwiczymy aparat mowy. Pracujemy nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości. Pilnie ćwiczymy koncentrację uwagi. Usprawniamy analizę wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczymy pamięć i spostrzeganie wzrokowe. Motywujemy dzieci do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.

Ponadto w trakcie zajęć wykorzystujemy elementy arteterapii stwarzając dzieciom możliwość odniesienia sukcesu. Pracujemy z dziećmi różnymi metodami usprawniającymi uczenie się, np. Metoda Gimnastyki Mózgu Paula Dennisona oraz Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i wiele innych. Jednym z gwarantów sukcesu dzieci jest współpraca z rodzicami.

Termin zajęć: poniedziałek i środa 16.30-17.40

Prowadzący: Anna Baczyńska-Serocka