wstecz

Interaktywna Poradnia Języka Polskiego

od kilkunastu lat działa w naszej placówce na wielu płaszczyznach. Ideą tego projektu jest organizowanie w Pałacu Młodzieży pod patronatem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i z udziałem językoznawców UKW cyklicznych działań, zachęcających młodzież i dorosłych (rodziców, nauczycieli) do zainteresowania się sprawami języka. Stąd też interaktywny charakter działań – włączanie uczestników różnych form zajęć w placówce w rozmaite zabawy językowe, quizy, mobilizowanie ich do stawiania sobie pytań z zakresu kultury słowa, zapraszanie do udziału w wykładach i zajęciach warsztatowych, happeningach, którym początkowo towarzyszyły stacjonarne i internetowe dyżury w Poradni dla wszystkich zainteresowanych. Obecna formuła Poradni polega na poszerzeniu działań o zorganizowane grupy dzieci i młodzieży spoza placówki, które korzystają z zajęć warsztatowych, wykładów językoznawców różnych specjalności poświęconych wielu zagadnieniom: sztuce retoryki, kulturze słowa, poprawności językowej i pragmatyce, analizie e-języka, subkultur językowych czy komunikacji medialnej. Młodzież uczestniczy także w konkursach, prezentacjach i wydarzeniach. Interaktywność przedsięwzięcia polega na stałej komunikacji z adresatem działań Poradni, na współpracy z nauczycielami PM (organizowanie w ramach ich zajęć dyktand, zabaw i happening językowych) oraz pedagogami i uczniami różnych typów szkół, którzy maja wpływ na tematykę spotkań oraz są aktywnymi ich uczestnikami.

Poradnia jest propozycją edukacyjną, która zachowując głównej ideę, jaką jest promowanie piękna i poprawności mowy, podlega stałej modyfikacji zgodnie z duchem czasu. Pojawiają się nowe tematy, pomysły i sama formuła. Poradnia, z towarzyszącymi jej imprezami, stanowi przykład konsekwentnych działań na rzecz krzewienia kultury słowa wśród młodych i dorosłych użytkowników języka polskiego.

123465