wstecz

Wszechnica, czyli pasjonujące wędrówki z mistrzami w poszukiwaniu prawdy i mądrości

Propozycja działań dla poszukującej młodzieży ze starszych klas SP, zarówno szczególnie uzdolnionej, pragnącej poszerzyć i ukierunkować swoje talenty i pasje pod kątem przygotowań do wyboru profilu dalszej edukacji, uczestnictwa w konkursach lub z czystej „miłości do nauki”, jak i dla uczniów pragnących zdobyć lub utrwalić wiedzę z wybranych dziedzin. Do udziału w spotkaniach o interdyscyplinarnym i interaktywnym charakterze zapraszani są także nauczyciele prowadzący kola zainteresowań, jako współtwórcy tego przedsięwzięcia. Formuła tego projektu edukacyjnego polega na stworzeniu młodym osobom możliwości kontaktu ze specjalistami różnych dziedzin nauki (astronomia, bioetyka, filozofa, teatrologia, historia sztuki i filmu). Szczególny nacisk kładziemy na kulturowy i cywilizacyjny aspekt zagadnień i na osiągnięcia człowieka. Proponujemy uczestnikom Wszechnicy nie tylko wykłady, pogadanki, prezentacje multimedialne, ale także dialog, zadawanie pytań naukowcom w ramach tzw. pytań do eksperta (tzw. Encyklopedia online), organizowane są konkursy. Stwarzana jest też młodzieży szansa samodzielnych poszukiwań i krytycznych wystąpień, możliwość twórczego zaangażowania w projekt (zgłaszanie pomysłów tematyki, zadawanie pytań, tworzenie prezentacji).

Udział w spotkaniach młodych z nauką ma stanowić punkt wyjścia i inspirację do ich samodzielnego rozwoju, jest też okazją do spotkania i wymiany doświadczeń oraz konfrontacji umiejętności z rówieśnikami, dzielenia się zainteresowaniami i doświadczeniami. Mogą oni kontynuować swoją przygodę z nauką w ramach adresowanego do młodzieży starszej Kolokwium akademickiego. Młodsi zaś miłośnicy wiedzy, ciekawi świata i poszukujący odpowiedzi na ważne pytania, mogą skorzystać z zaproszenia na spotkania w Pałacowym centrum nauki.

123

25.10.2023

25 października w ramach SALONU JEZYKOWEGO odbyło się spotkanie będące realizacją  nowego projektu - Klasycznie i współcześnie  zatytułowane: „Grzeczność nie jest nauką łatwą, ani małą. O regułach kultury bycia w życiu i zachowaniach  językowych mówiła  dr  hab. Iwona Benenowska , prof. UKW w ramach wykładu: Etykieta językowa dawniej i dziś".  Pani Profesor pracuje w Katedrze Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Etyki Komunikacji PAU. Pełni funkcję sekretarza Stowarzyszenia Etyki Słowa. Jako rzeczoznawca MEN opiniuje podręczniki szkolne w zakresie poprawności językowej. Od 2019 roku współpracuje także z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA).
Tym razem przedmiotem wystąpienia  i rozmowy z uczestnikami Pani Profesor był językowy savoir- vivre  oraz szerzej pojmowane reguły dobrego wychowania, grzeczności i kultury bycia. Prof. Benenowska przybliżyła  zmiany zachodzące w tym zakresie, normy wysokie i potoczne na przykładach obowiązujących obecnie i dawniej manier oraz współczesnej rzeczywistości językowej. Przypomniała, że  zasady stosowności i  kultury słowa oraz  ogólne normy tego, co nazywamy bon-tonem,  kindersztubą czy dobrymi manierami, słowem wzory kultury chronią świat przed agresją, są kulturową osłoną. Pokazała na wielu przykładach, że znajomość form ułatwia funkcjonowanie w życiu społecznym, łagodzi obyczaje i czyni życie piękniejszym i łatwiejszym. Kultura bycia łączy się także z uważnością, brakiem pośpiechu, który nie sprzyja dbałości - nie tylko o maniery, ale także o dobro drugiej osoby. Szacunek dla innych, zasady grzeczności językowej dotyczą wszystkich sytuacji werbalnych, zarówno rozmowy jak i listu, oficjalnych pism czy maila. Ważny jest  zawsze kontekst i adresat wypowiedzi, żeby wybrać normę, ale grzeczność jest zawsze stosowna i pożądana. Sprzyja społecznemu uznaniu, akceptacji w danej grupie, ułatwia komunikację. Ponieważ, jak mówił Sędzia w „Panu Tadeuszu”-Grzeczność nie jest nauką łatwą, ani małą”, należy dbać o poznanie i utrwalanie  jej  reguł, a nade wszystko stosowanie w życiu. Temu służyło nasze spotkanie. Na jego zakończenie Profesor  Iwona Benenowska przypomniała, że 21 listopada przypada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień- warto wówczas zatrzymać się i zastanowić nad swoim stylem bycia, zwłaszcza nad wulgaryzacją języka i zachowań. Zagadnieniu wulgaryzmów mówczyni poświęciła wiele czasu, pokazując rozpowszechnianie  się w przestrzeni publicznej tego  bardzo negatywnego zjawiska, będącącego zaprzeczeniem wartości etycznej i estetycznej mowy.
 Bardzo cieszy ogromne zainteresowanie tą tematyką. Zapewne powrócimy jeszcze niejednokrotnie do tych kwestii.  

 • Zdjęcie: 3235.jpg
 • Zdjęcie: 3232.jpg
 • Zdjęcie: 3258.jpg
 • Zdjęcie: 3253.jpg
 • Zdjęcie: 3230.jpg

 

13.12.2022

13 grudnia na specjalną prośbę współpracujących z Pałacem Młodzieży szkół odbyło się kolejne spotkanie w ramach  cyklu Wszechnica, poświęcone problematyce komunikacji. Zajęcia przygotowane przez panią  psycholog  Gretę Haraś dotyczyły  relacji i sztuki dialogu  na co dzień a zatytułowane były : „O potrzebie dialogu. Rozmowy, które budują”.  Prowadząca zaproponowała nie tylko wykład oraz i  krótki film mówiący o mechanizmach prowadzących do samotności i o sposobach radzenia sobie z tym zjawiskiem, ale przeprowadziła także  ciekawe warsztaty z komunikacji. Młodzież wykazała się aktywnością i zainteresowaniem tą tematyką, o czym świadczyły gromkie brawa na zakończenie, a także indywidualne rozmowy. Na pewno uświadamianie znaczenia  umiejętności życia w grupie oraz  zgubnego wpływu na nasze życie zjawiska zerwania  prawdziwych relacji we współczesnych rodzinach, środowisku rówieśniczym i ogólnie w  świecie  jest bardzo potrzebne, dlatego należy ukazywać problem i uczyć,  jak w praktyce  komunikować się z innymi, by być rozumianym i rozumieć innych. Temu właśnie służyło kolejne  spotkania z panią psycholog Gretą Haraś.

 • Zdjęcie: 0356.jpg
 • Zdjęcie: 0394.jpg
 • Zdjęcie: 0396.jpg
 • Zdjęcie: 0351.jpg
 • Zdjęcie: 0354.jpg
 • Zdjęcie: 0346.jpg
 • Zdjęcie: 0380.jpg
 • Zdjęcie: 0337.jpg
 • Zdjęcie: 0335.jpg
 • Zdjęcie: 0373.jpg

 

27.10.2021, godz. 11:00

Setka Lema. Wizje i spełnienia – czy Lem byłby zdziwiony współczesnością?
Tym razem zaprosiliśmy młodzież do udziału  w ramach cyklu  Wszechnica w sesji na temat:  Setka Lema. Wizje i spełnienia - czy Lem byłby zdziwiony współczesnością? Było to spotkanie  prowokujące młodych uczestników do pogłębionej refleksji nad współczesnością i przyszłością człowieka oraz naszej cywilizacji. Przewodnikami po futurologicznej rzeczywistości, zawartej w dziełach Lema byli specjaliści –  literaturoznawca dr Marta Kładź-Kocot oraz filolog i filmoznawca dr Dominik Wierski. Pani doktor w niezwykle ciekawym wystąpieniu  o  wiele mówiącym tytule : „Stanisław Lem – prorok fiaska” postawiła na wstępie tezę, że kluczem do zrozumienia  twórczości Lema  jest świadomość funkcji mitów, które miały oswajać świat, którego nie rozumiemy.  U Lema jest podobnie. To opowieść służy poszukiwaniu sensu. Poprzez przepięknie opowiedziane i przybliżone opowieści autora „Bajek robotów” dr Marta Kładź-Kocot ukazała jak wielkim  humanistą i profetą był Lem, ile niepokojów i dylematów współczesnego człowieka w obliczu rozwoju technologicznego przewidział, będąc jednocześnie prekursorem wielu wynalazków, o których mówił i pisał. Nasze zderzenie ze sztuczna inteligencją, co przeczuwał Lem, będzie stawiało nas przed koniecznością zdefiniowania istoty człowieczeństwa. Będziemy musieli przyznać, że ludzie, chociaż mniej doskonali, są właśnie ludźmi dlatego, że mają wątpliwości, refleksje, uczucia. Muszą wybierać, bo nie są zaprogramowanymi automatami. Wybory etyczne, wątpliwość, emocje- to nas konstytuuje i czyni nieraz bezbronnymi, sprawia, że nasza egzystencja bywa tragiczna, ale przez to ludzka.
Z kolei dr Dominik Wierski jako przewodnik po świecie adaptacji dzieł Lema przedstawił trudne relacje genialnego, znanego na całym świecie pisarza z twórcami ekranizacji jego powieści, a także przybliżył samą postać twórcy w oparciu o fragmenty  filmów dokumentalnych jemu poświęconych.
Młodzież na pewno wyszła  ubogacona z tego spotkania.  Jego uczestnicy chętnie dyskutowali, gdyż poprzez lekturę i wcześniejsze rozmowy z polonistami (LO V  i LO VII) byli przygotowani do udziału w debacie.

 • Zdjęcie: 9557.jpg
 • Zdjęcie: 9579.jpg
 • Zdjęcie: 9664.jpg
 • Zdjęcie: 9630.jpg
 • Zdjęcie: 9592.jpg